ჩვენი მისია


  • აღვზარდოთ მომავალი თაობა მათი განვითარებისთვის საჭირო ყველა ასპექტის გათვალისწინებით;
  • ვიყოთ ამ მიმართულების ლიდერები.

საბავშვო ბაღის მიზნები

  • გავყვეთ ბავშვის ინდივიდუალური განვითარების ხაზს, ხელი შევუწყოთ პატარების პიროვნული თავისებურებების გამოვლენას და დავეხმაროთ მათ, გამოიმუშაონ სწავლისა და ზოგადად, შემეცნებითი პროცესისადმი პოზიტიური დამოკიდებულება;
  • ჩამოყალიბდნენ დამოუკიდებელ და თავდაჯერებულ პიროვნებებად.

საბავშვო ბაღის ამოცანები

  • შექმნას ბავშვის განვითარებისთვის საჭირო ემოციური, ფიზიკური და სოციალური გარემო.
  • ხელი შეუწყოს პატარების პოზიტიური განწყობის, ღირებულებების, ფუნდამენტური უნარ-ჩვევებისა და ზნე-ჩვეულებების სწორ ფორმირებას.